Regulamin sklepu

§ 1

Następujące pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Administrator — firma AR-STUDIO Robert Wiórkiewicz z siedzibą w Sandomierzu, ul. Czachowskiego 9/12, 27-600 Sandomierz, tel. (+48) 664 16 96 88, będąca zarazem właścicielem Serwisu spiewajcie.pl, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Sandomierza pod numerem 6316, NIP: 8641114196, REGON: 830213390.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.spiewajcie.pl.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała usługę i utworzyła konto w Serwisie w celu skorzystania z funkcjonalności usługi lub która korzysta jednie z dostępu do ograniczonej funkcjonalności Serwisu bez dokonania rejestracji usługi i utworzenia Konta; Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na rejestrację.

4. Rejestracja - wypełnienie i akceptacja przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez Administratora.

5. Konto — dane tworzone i udostępniane przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

6. Profil — część Serwisu przeznaczona dla Użytkownika zawierająca dane tworzone i udostępniane przez niego dobrowolnie w Serwisie, obsługiwane przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Zamówienia ­­— Zamówienia podkładów muzycznych sprzedawanych przez Serwis, przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w „Koszyku” na stronie Serwisu.

8. Serwis — sklep  internetowy spiewajcie.pl, działający pod adresem internetowym https://www.spiewajcie.pl, służący do świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis, jego wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych oraz jej zawartość udostępniania Uczestnikom podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Podkład muzyczny – plik audio w formacie mp3 lub wav.

10. Sprzedaż podkładów muzycznych odbywa się na podstawie umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, reguluje warunki korzystania i działania Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 3

Do właściwego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies oraz z Flash 10.0 lub nowszym, obsługująca język HTML5. Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.

§ 4

1. Rejestracja konta przez Użytkownika jest możliwa jedynie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

2. Użytkownik, dokonując zakupów, podaje swoje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres e-mail. Użytkownik podaje wymienione dane dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Adres e-mail służy również do komunikacji Administratora z Użytkownikiem. W każdym czasie w trakcie korzystania z Serwisu decyzja ta może zostać zmieniona, poprzez wskazanie danych identyfikujących Użytkownika.

3. Użytkownik może dokonywać w Serwisie zakupów podkładów muzycznych jedynie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

4. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Administratora poprzedzone jest rejestracją Użytkownika, w wyniku której utworzone zostaje Konto Użytkownika. Konto zawiera Profil użytkownika, który może być zmieniany przez Użytkownika.

6. Rejestracja odbywa się podczas realizowania pierwszego zamówienia lub poprzez formularz rejestracyjny umieszczony pod adresem https://www.spiewajcie.pl/logowanie?create_account=1 . Z chwilą rejestracji rozpoczyna się świadczenie usług drogą elektroniczną i zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie tych usług przez czas nieokreślony.

7. Składając zamówienie/dokonując zakupów i chcąc otrzymać fakturę, Użytkownik podaje wymagane do tego celu dane adresowe, tj. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy i miejscowość. W przypadku zamówienia na firmę również NIP oraz nazwę firmy. Dane te służą wyłącznie w celu wystawienia faktury.

8. Nie dopuszcza się do wskazywania w Koncie danych osobowych osób trzecich, czy też ich wizerunku, w przypadku gdy Użytkownik nie uzyskał na to odpowiedniego zezwolenia lub zgody, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator może uzależnić świadczenie swoich usług od przedłożenia kopii dokumentów zawierających ww. zezwolenia lub zgody, jak również odmówić świadczenia usług w przypadku gdy dokumenty te budzą jego wątpliwości.

§ 5

1. Administratorem danych osobowych jest firma AR-STUDIO. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ROZPORZĄDZENIAPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tą ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). 

Administrator oświadcza, iż Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Administratora, które wynikają z ustaw o których powyżej mowa.

2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym mogą być wykorzystywane przez Administratora do rozpoczęcia, zmiany lub zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

3. Dane gromadzone w trakcie świadczenia usług, takie jak np. adres IP, są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celach technicznych oraz statystycznych. Ujawnienie danych osobowych oraz danych gromadzonych w trakcie świadczenia usług może nastąpić wyłącznie w celu świadczenia usług, w tym podmiotom pośredniczącym w płatnościach przy kupowaniu podkładów muzycznych oraz podmiotom i w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

4. Serwis wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

5. W przypadku pojawienia się wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator podejmie następujące działania:

 • wezwie Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 • zablokuje Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości sprawy.

6. Ujawnienie danych osobowych przez Administratora może nastąpić wyłącznie w celu świadczenia usług oraz w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6

1. Użytkownik nie może korzystać z usług Serwisu:

w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług, w szczególności, w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,

 • w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 • w sposób godzący w integralność i destabilizację Serwisu,
 • w sposób, który narusza prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników,
 • w sposób naruszający prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • w sposób powodujący powstanie szkody u Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,
 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności przynoszącej korzyści materialne.

2. W przypadku naruszenia chociażby jednej z zasad korzystania z Serwisu, jak również w przypadku uznania, iż Użytkownik działa w inny sposób ze szkodą dla Serwisu lub innych Użytkowników, lub w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika dopuszczającego się takich działań. Blokada Konta w powyższych sytuacjach jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

3. Użytkownik ma prawo wykorzystywać zakupione w Serwisie podkłady muzyczne w celach niekomercyjnych i niehandlowych. Jakakolwiek forma rozpowszechniania naszych podkładów (m.in. udostępnianie w Internecie) jest zabronione.

4. Kupujący nie może zachęcać ani zezwalać na korzystanie lub pobieranie plików muzycznych dla celów ich reprodukcji, opracowywania, przerabiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania lub przesyłania przez jakiekolwiek osoby trzecie.

5. Użytkownik może wykupić dodatkową licencję na wykorzystywane naszych podkładów w celach komercyjnych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.

6. Użytkownik ma prawo anulować zamówienie do momentu zaksięgowania wpłaty należności.

§ 7

1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza, w treści którego należy wpisać:

 • Imię i nazwisko,
 • adres e-mail, na który ma być dostarczony zamówiony podkład muzyczny.

2. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demonstracyjną zamawianych podkładów i nie ma zastrzeżeń co do ich jakości i formy.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Ceny podkładów muzycznych są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

5. Należność za zamówienie należy wpłacać na konto numer:

10 1140 2004 0000 3702 5009 9208

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

6. Realizacja przyjętego zamówienia następuje po jego opłaceniu. W przypadku płatności on-line, po dokonaniu płatności i jej zaakceptowaniu, zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail zamawiającego mail z linkiem do pobrania zamawianego podkładu. Dodatkowo na stronie „Moje konto”, w zakładce „HISTORIA ZAMÓWIEŃ I SZCZEGÓŁY”, wybierając szczegóły zamówienia, będzie dostępny odnośnik do pobrania zamówionego podkładu.

UWAGA! – odnośnik umożliwia pobranie pliku 5 razy. Daje to możliwość pobrania podkładu w dowolnym momencie, gdyby klient miał taką potrzebę. Zalecamy nie klikać w ten odnośnik jeśli takiej potrzeby nie ma.

7. Jeśli zamawiający podczas składania zamówienia wybierze opcję płatności „Zapłać przelewem”, po złożeniu zamówienia zostanie wysłany na adres Klienta automatyczny mail z danymi do wykonania przelewu (numer naszego konta, adres) oraz numer zamówienia, który prosimy wpisać w tytule przelewu.

Gdy wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie, zmienimy status płatności na „Płatność zaakceptowana”, a na adres e-mail Klienta zostanie wysłany mail z linkiem do pobrania zamawianego podkładu. Dodatkowo na stronie „Moje konto”, w zakładce „HISTORIA ZAMÓWIEŃ I SZCZEGÓŁY”, wybierając szczegóły zamówienia, będzie dostępny odnośnik do pobrania zamówionego podkładu.

UWAGA! – odnośnik umożliwia pobranie pliku 5 razy. Daje to możliwość pobrania podkładu w dowolnym momencie, gdyby klient miał taką potrzebę. Zalecamy nie klikać w ten odnośnik jeśli takiej potrzeby nie ma.

8. Jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, na konto AR-STUDIO nie wpłynie zapłata za zamówione podkłady, zamówienie uznaje się za anulowane.

9. Zamówione podkłady muzyczne są dostarczane do Użytkownika:

 • w przypadku podkładów w formacie mp3 wysyłane bezpośrednio na podany w formularzu zamówienia adres e-mail,
 • w przypadku podkładów w formacie wav, ze względu na ich duży rozmiar, pliki są kompresowane, a następnie wysyłane na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania Użytkownikowi podkładów, w przypadku, gdy konto pocztowe Użytkownika ma ograniczenia i przyjmuje tylko e-maile o małym rozmiarze (kilku MB).

11. Na życzenie Użytkownika może być wystawiona faktura za zamówienie i przesłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail lub listem poleconym priorytetowym na wskazany w formularzu zamówienia adres - w takim przypadku koszty przesyłki rachunku pokrywa zamawiający i do ceny zamówienia należy doliczyć 10 zł (przy wysyłce faktury na terenie Polski) lub 25 zł (przy wysyłce faktury za granicę Polski).

§ 8

1. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usług Administratora, poprzez zażądanie usunięcie swojego Konta i Profilu z Serwisu.

2. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

3. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, zawarcie nowej umowy i świadczenie usług uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zgody Administratora.

§ 9

1. Podkłady muzyczne sprzedawane w Serwisie są produktami firmy AR-STUDIO lub partnerów firmy.

2. Podkłady muzyczne sprzedawane są w postaci plików zapisanych w formacie mp3 (320 Kbps), wav (CD-Audio 44,1 kHz, 16 bit).

§ 10

1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia usług, za wyjątkiem konieczności dokonywania zmian i poprawek w Serwisie oraz przerw technicznych, o czym Administrator powiadomi uprzednio Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub działaniem osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności.

2. Nazwy wykonawców, ich wizerunki i tytuły utworów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 11

1. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

 • Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
 • nazwę Konta, którego reklamacja dotyczy,
 • przedmiot reklamacji,
 •  okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Administratora.

3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

§ 12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Administratora pod adresem https://www.spiewajcie.pl/regulamin i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Użytkownikami.

2. Administrator może w trakcie trwania umowy wydać nowy Regulamin albo dokonać zmiany treści Regulaminu w przypadku:

 • dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń, mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron, albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi, albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim, albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
 • zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
 • zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, z usług których korzysta podczas świadczenia swoich usług,
 • zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń, użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,
 • wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet, lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
 • siły wyższej,
 • zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Administratora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

3. O dokonanej zmianie, albo o wprowadzeniu nowego Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Użytkownikiem, treść Regulaminu, (w tym obejmującą zmiany Regulaminu wprowadzone przez Administratora) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy Regulamin lub wprowadzane zmiany). Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.

4. Nowy regulamin lub zmiana Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Administratora, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

5. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku.

6. Do umów zawartych z Administratorem zastosowanie znajduje polskie prawo.

7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.